Kesän kilpailut 2022

Alkavalla purjehduskau¬del¬la seu¬ran sisäisten kilpailujen ohjelma on päivämääriä lukuun ottama sama kuin se ollut vuosikausia eli ohjelmaan kuuluvat Haukilahden Keskiviikkokisojen tuloksista laskettava SMer-ranking, yöpurjehduskilpailu ja kol¬mioratakilpai¬lu. Haukilahden keskiviikkokisoissa ja siten myös SMer-rankingissa käytetään FinRating tasoitusjärjestelmää, yö- ja kolmioratakilpailussa viimeksi voimassa olleita LYS-lukuja. Keskiviikkokisoihin osallistujan on hyvä tietää, että viime vuonna FinRating taulukoista pudotettiin noin 300 taulukoissa aiemmin ollutta venetyyppiä. Jos venetyyppiä ei ole enää tämän vuoden taulukossa, täytyy sille hakea venekohtainen FinRating mittakirja. Mittakirjan saamisen edellytyksenä on voimassa oleva Avomeripurjehtijat ry:n jäsenyys.

Yö- ja Kolmioratakilpailussa tullaan käyttämään vanhoja LYS tasoituksia, koska halutaan varmistaa, että kaikki halukkaat voivat näihin kisoihin osallistua oli sitten mittakirja tai ei. Lisäksi näissä kilpailuissa pätee vanha sääntö siitä, että vene voi käyttää alennettua tasoituslukua (esim. ilman spinaakke¬ria), kunhan asiasta vain sovitaan kilpapurjeh¬dusvastaa¬van tai jonkun muun sopivaksi katsotun toimihenkilön kans¬sa vähintään viisi päivää ennen kisaa. Edelleen säälistä tai muilla painavilla perusteilla (esim. poikkeuksellisen pieni miehistö – lukumäärältään, keski-iältään tai kooltaan) voidaan Yö- tai Kolmioratakilpailun kipparikokouksessa myöntää veneelle alennettu, kilpailukohtainen tasoitusluku. Asian käsittelyyn voivat osallistua kaikki kipparikokouksen läsnäolijat, mutta lopullinen päätäntävalta asiasta kuuluu kilpapurjehdusvastaavalle. Ja huomautet¬ta¬koon vie¬lä, että kilpai¬luun osallis¬tuvien venei¬den ei tar¬vit¬se olla seuraan kuulu¬via. Vene voi olla “ulos¬liputet¬tu”, vuok¬rattu tai lainat¬tu, kunhan veneen kippari on SMer:n jä¬sen.

Veneettömille seuramme jäsenille samoin kuin tietysti niille veneen¬omistajille, jotka eivät ole kiinnostuneita kilpailemaan omalla veneel¬lään, kerrottakoon, että miehistöstä tuppaa seuran kisoissa yleensä olemaan pulaa. Jos olet kiinnostunut osallistumaan kisoihin, ota yh¬teyttä veneiden kippareihin.

Yöpurjehduskilpailu perjantaina 17.6.2022

Yöpurjehduskilpailu järjestetään aiempien vuosien tapaan juhannusta edeltävänä viikonloppuna. Lähtö tapahtuu perjantaina iltayhdeksän paikkeilla Lyökkinie¬men poijualueen edustalta. Kippariko¬kous pidetään Lyökkiniemen rannassa samana iltana noin kello 20:30. Kil¬pailussa purjehditaan lyhyehkö saaristorata, joka risteilee jossain Espoon ja Helsingin merialueella. Reitti pyritään valitsemaan vallitse¬van sään mu¬kaan siten, että veneet ovat takaisin Lyökkiniemessä vii¬meistään varhain lauantaiaamuna ja miehistöt pääsevät hyvissä ajoin ja täynnä tarmoa ryhtymään päivän muihin askareisiin.

Tänäkin vuonna Yöpurjehduskilpailuun ilmoittautuminen etukäteen olisi toivottavaa. Viesti allekirjoittaneelle viimeistään tiistaina 14.6.2022. Kilpailun starttiajankohtaa voidaan joutua sovittamaan osallistujien kiireiden mukaan, joten tiedotuksen kannalta olisi mukava tietää, ketä kaikkia pitää tarvittaessa informoida.

Kolmioratakilpailu lauantaina 27.8.2022

Suomenlahden Meripurjehtijoiden sisäinen kolmioratamestaruuskilpailu purjehditaan lauantaina 27. elokuuta. Varapäivänä on saman viikonlopun sunnuntai eli elokuun 28. päivä. Harvoinpa varapäivää on tarvittu, mutta sumun, tyynen, myrskyn tai poikkeuksellisen painavien muiden syiden varalta sellaisen ilmoit¬taminen puolustanee paikkaansa. Varasuunnitelma on aina hyvä olla olemassa. Kilpai¬lun kip¬pa¬riko¬kous pide¬tään lauantai¬aamuna kello 10.00 Lyök¬kinie¬men ran¬nassa. Ilmoittautuminen etukäteen olisi toivottavaa tähänkin kilpailuun. Viesti allekirjoittaneelle viimeistään tiistaina 23.8.2022.

Kilpailu tullaan järjestämään ns. saaristokol¬miorata¬kilpailuna, jossa purjehditaan yksi lähtö kippariko-kouksessa sovitta¬valla, likimain kolmiota muistuttavalla saaristoradal¬la. Koko homma pyritään viemään läpi siten, että veneet ovat takaisin Lyök¬kiniemessä joskus välillä 14.00 18.00. Kilpailun jälkeen on ankaran purjehduksen uuvuttamilla purjehtijoilla ollut tapana kerääntyä virkistävälle ekskursiolle kotikylän keskustaan. Tämän hetken näkymillä tällainen tapahtuma vaikuttaa todennäköiseltä tänäkin vuonna.

 

Kuten jo aiemmin todettiin, SMer-raking lasketaan Haukilahden keskiviikkokilpailujen tuloksista ja noihin kisoihin osallistuminen edellyttää, että veneelle löytyy voimassa oleva FinRating-luku. Haukilahden keskiviikkokisoissa veneet on jaettu kahteen luokkaan, mutta SMer-rankingissa tulokset yhdistetään niin, että luokkia on vain yksi.

Suuri muutos aikaisempiin vuosiin verrattuna on se, että jo vuosia tai oikeastaan jo vuosikymmeniä käytössä ollut SMer-rankingin pistelaskutapa, joka tunnetaan nimellä parannettu SMer-malli, korvataan tänä vuonna uudella laskentatavalla. Vanhemman version yhtenä silmiinpistävänä ongelmana on ollut, että jossain tapauksessa vene saattaa saada kauden parhaat pisteensä osakilpailusta, johon ei ole edes osallistunut.

Uusi laskentamalli noudattelee Haukilahden keskiviikkokisoissa käytettyä sijalukujärjestelmää pienin poikkeuksin ja on lyhyesti kuvattuna seuraavanlainen. Vene saa kustakin osakilpailusta sijoituksensa mukaiset pisteet (ensimmäiselle 1 piste, toiselle 2, jne.). Kilpailuun osallistuneet, mutta jostain syystä keskeyttäneet tai hylätyt (DNF, DSQ, DNS, OCS, RET) saavat pisteitä kauden aikana kilpailusarjaan osallistuneiden veneiden lukumäärän verran. Lähdöstä pois jääneet saavat keskeyttäneiden tai hylättyjen pisteet lisättynä yhdellä. Kilpailusarjaan osallistuneiden määrä tiedetään vasta kauden päätteeksi, joten kesken kauden tehtävä tuloslaskenta saattaa jonkin verran muuttua kauden päätteeksi. Tätä ei kuitenkaan pidetä oleellisena ongelmana. Lopputuloksissa huomioidaan kolme poisheittoa.

Haukilahden Keskiviikkokisojen tämän vuoden järjestelyt eivät vielä tätä kirjoitettaessa ole tarkalleen tiedossa, mutta joskus toukokuun puolen välin jälkeen ne ovat alkamassa. Tarkempia tietoja löytyy netistä toukokuun alkupuolella. Seuramme edustajana Haukilahden keskiviikkokisojen järjestelytoimikunnassa toimii Petri Sane.

t. Jari